Biztosítások összehasonlítása:

Gránit kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.6Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.5
-

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévWÁBERER HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1211 Budapest, Szállító utca 4.
Ügyfélszolgálat telefon 06-1-666-62-00
Ügyfélszolgálat e-mailugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Biztosításközvetítői kedvezmény Határozatlan tartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén érvényesíthető. A kedvezmény igénybevételére a Magyar Nemzeti Banknál a biztosítási szerződés megkötésének időpontjában nyilvántartott és aktív jogi státuszú valamennyi független biztosításközvetítő jogosult, amennyiben az ajánlaton a szerződőnek a nyilvántartásban szereplő azonosítója feltüntetésre került. A meglévő (a 2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint módosuló) szerződés esetén a kedvezmény igénybevételére a Magyar Nemzeti Banknál a biztosítási időszak első napján nyilvántartott és aktív jogi státuszú valamennyi független biztosításközvetítő jogosult, amennyiben a szerződőnek a nyilvántartásban szereplő azonosítója a Biztosító részére biztosítási időszak első napjáig megküldésre kerül. E kedvezményt a kedvezményre jogosult független biztosításközvetítő cégek minden olyan munkavállalója is igénybe veheti, aki az ajánlat aláírásának időpontjában, illetőleg a meglévő (a 2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint módosuló) szerződés esetén a biztosítási időszak első napján fennálló munkaviszonyát munkáltatói igazolással igazolja és az igazolást a kockázatviselés kezdetétől, illetve a meglévő szerződések esetén a biztosítási időszak első napjától számított legkésőbb 50. napig a Biztosító részére megküldi
 • Élő KGFB szerződések száma
 • Kiemelt partnerek kedvezménye Határozatlan tartamú egyedi kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés esetén érvényesíthető, amennyiben a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában, illetőleg a meglévő (a 2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint módosuló) szerződés esetén a biztosítási időszak első napján az alábbiakban felsorolt cégek munkavállalója vagy nyugdíjasa. A kedvezmény igénybevételéhez munkáltatói igazolás szükséges. Az igazolást a szerződő kockázatviselés kezdetétől, illetve a meglévő szerződés esetén a biztosítási időszak első napjától számított legkésőbb 50. napig köteles a Biztosító részére megküldeni.
 • Zöld korrekció Határozatlan tartamú kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés esetén a Biztosító papírmentes korrekciót alkalmaz abban az esetben, ha a szerződő üzemben tartó a biztosítási ajánlat megtételekor, illetőleg a meglévő (a 2009. évi LXII. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint módosuló) szerződés esetén a biztosítási időszak első napjáig megadja e-mail cím elérhetőségét és hozzájárulását ahhoz, hogy a Biztosító a szerződő üzembentartó részére – az általa megadott elektronikus levelezési címére – a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével esetleges megszüntetésével/megszűnésével, a kármegelőzéssel és kárrendezéssel kapcsolatban, valamint a következő biztosítási időszakra várható biztosítási díjról elektronikus dokumentumban értesítést illetőleg információt küldjön, és ebből a célból – a cél eléréséhez szükséges ideig – az elektronikus levelezési cím adatát kezelje.
  A korrekció csak éves vagy féléves díjgyakoriság (díjfizetési ütem) és csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás díjfizetési mód választása esetén érvényesíthető. A korrekció mértéke 1.200 forint
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellege

  Kötelezően kötendő felelősségbiztosítás. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

 • Ki a biztosított személy?

  A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.

 • Milyen jellegű károkra térít?

  Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.

 • Értékcsökkenést fedezi?

  Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.

 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértéke

  Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.

 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

TTibor 2024-03-01

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMária 2024-02-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: pont - Kárrendezés: 10 pont"5.0

LLászló 2024-02-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

PPatrik 2024-02-28

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: pont - Kárrendezés: 9 pont"4.5

ÉÉvi 2024-02-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

Összesen: 1111

Hasonló termékek

Alfa gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY