Biztosítások összehasonlítása:

Gránit Casco Biztosítás

8.5Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.4

A casco a gépjármű üzembentartója/tulajdonosa saját gépjárművet védő önkéntesen köthető vagyonbiztosítás.

Csomagok

CsomagokArany (teljeskörü)Ezüst (lopás nélkül)
Biztosítási események
TöréskárBaleseti jellegű, közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző esemény által okozott sérülés,
Elemi kárelemi károk+ tűzelemi károk+ tűz
Lopás, részlopás, rablásA biztosított gépjármű, vagy alkatrészeinek ellopása, elrablásaNem része a csomagnak
PoggyászlopásA gépjármű lezárt csomagtartójából vagy csukott kesztyűtartójából a személyi használatú vagyontárgyak ellopása vagy elrablásaNem része a csomagnak
ÜvegkárA biztosított gépjármű nyílászáró ablaküvegeinek sérülése
Szolgáltatások és korlátozásai
Helyreállítási költségek térítéseÚj alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg a gépjármű 6 éves koráig, ezt meghaladóan káridőponti érték alapján térít
Totálkár esetén szolgáltatás Ha a gépjármű helyreállítása nem gazdaságos illetve a teljes gépjármű lopáskára esetén. Ha a gépjármű helyreállítása nem gazdaságos.
Újérték térítése0-6 hónapig 100% 7-12 hónapig 90%
Egyéb szolgáltatások
Szállítási költségekKáreseményenként 100.000,- Ft összegig.
Önrészesedés
Kiegészítő szolgáltatások
BalesetbiztosításKötvényen feltüntetett összegben
PoggyászbiztosításKötvényen feltüntetett összegbenKötvényen feltüntetett összegben
érdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Választható kiegészítőkGyerekfelszerelés biztosítása: 150.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a gépjárműben szállított vagy tárolt gyermek felszerelési tárgyak értékét, amelyek casco káresemény következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek. Biztosítottak a 6 év alatti gyermek ellátását, biztonságát szolgáló eszközök, berendezések, használati tárgyak. (pl.: gyerekülés, babakocsi, bébi őr, járóka stb.)
  Rendszám, forgalmi engedély pótlása: 20.000 Ft értékhatárig megtéríti a biztosító az ellopás, elvesztés miatt pótlandó forgalmi rendszám, forgalmi engedély pótlásának hatósági költségeit.
  Hibás tankolás:50.000 Ft értékhatárig térülnek azok a károk, amelyek Magyarországon végzett tankolás során azért keletkeznek, mert a gépjárműbe nem a gyártó által előírt üzemanyagot tankolnak. Kölcsöngépjármű költségtérítése: A biztosító 15 napra, de legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig megtéríti a bérleti költségét egy kölcsöngépjárműnek, ha a biztosított gépjármű casco káreseményben megsérül, vagy azt eltulajdonítják.
  Poggyász-lopásbiztosítás: A biztosító 50.000 Ft/év értékhatárig megtéríti, a biztosított gépjárműben szállított, a casco biztosítási esemény következtében károsodott személyi használatú vagyontárgyak javítási, illetőleg pótlási költségeit.
  Egyéb szolgáltatások - szállítási, tárolási, őrzési, költségei: A biztosító önrész levonása nélkül megtéríti a gépjármű szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összegét, káreseményenként 100.000,- Ft összegig. Egyéni kérés alapján emelhető a Biztosítási összeg.
  Gépjárműben ülők balesetbiztosítása: A gépjármű vezetője, illetve vele utazó személyek casco biztosítási eseménnyel összefüggésben elszenvedett egészségkárosodása, vagy halála esetén a biztosító az alábbi összegeket téríti. : A biztosított halála esetén: 1.000.000,-Ft. A biztosított személy 100%-os maradandó egészségkárosodása esetén: 2.000.000.-Ft.  100 %-nál alacsonyabb mértékű egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás mértékének megfelelő szolgáltatást nyújt.
Kizárások
 • Kizárások

  Az alábbi események. Polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, sztrájk, az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan támadás, és a zavargások során keletkezett vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károk. A nukleáris energia, a hasadó anyagok sugárzása és robbanása okozta károkat, továbbá az ionizáló és lézersugár károsító hatásának betudható eseményekkel összefüggésben bekövetkező károk, terrorcselekménnyel okozott vagy a terrorcselekménnyel összefüggésben bekövetkezett káresemények. Bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy egyéb büntető jellegű költségekből erednek, illetőleg azok következménye.

 • Mentesülések

  A biztosítás alapján mentesül a biztosító a kártérítési szolgáltatás teljesítése alól többek között az alábbi esetekben. A biztosított a kár megelőzősére, enyhítésére, elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, a biztosított a kár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett eleget. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a szerződő fél, vagy a biztosított, velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy az egyes kárbiztosítások különös feltételeiben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk, vagy a biztosított jogi személynek az egyes kárbiztosítások különös feltételeiben meghatározott vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta. Ha a kár időpontjában a gépjármű nem rendelkezett a forgalomban tartáshoz szükséges, érvényes okmányokkal. Ha összefüggésben van azzal, hogy a gépjárművet vezető személy a káresemény időpontjában alkohol, kábítószer, vagy egyéb, a gépjármű vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt állt. Ha a kár a gépjármű elhanyagolt műszaki állapotának következtében keletkezett, ha a kár összefüggésben van a biztosító kármegelőzési vagy kárenyhítési célú utasításainak megszegésével. A kár a tűzrendészeti előírások megsértésének következményeként keletkezett. Ha a kár összefüggésben van azzal, hogy a biztosító által a szerződőnek jelzett különösen veszélyes körülményeket nem hárították el. Amennyiben a gépjármű a lopás időpontjában nem volt megfelelően lezárva.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

JJózsef 2024-02-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

NNemadtamegakeresztnevét 2024-02-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont"9.5

KKATALIN 2023-12-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

AAndrás 2023-09-10

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

VViktor 2023-09-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 87

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.9

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

Generali Komplett Casco8.8

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY