Biztosítások összehasonlítása:

Uniqa E-Optimum casco

8.6Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.5
Szerződő a jármű tulajdonosa, vagy más olyan személy, akinek a jármű megóvásához érdeke fűződik, vagy a szerződést a tulajdonos javára köti. Kármentességi Bonus, személygépkocsik és 3,5 t össztömeget meg nem haladó kisteher-gépkocsik esetében alkalmazandó. Az ügyfél-kommunikáció elektronikus úton történik

Csomagok

CsomagokNormál
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
TöréskárA biztosított járműben bármilyen okból keletkezett törés, vagy sérülés.
LopáskárA biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása.
Kifizethető kártérítés maximum a teljes állományra2 Mrd Ft.
KorlátozásCsak elektronikus kapcsolat az ügyféllel.
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Helyreállítási költségek térítéseA biztosító által meghatározott nettó helyreállítási munkadíj, valamint a kárkalkulációs rendszereiben (Audatex, Eurotax és DAT) meghatározott alkatrész és anyag árak alapján, márka szervizben is.
Pótlási érték térítéseA jármű kalkulált helyreállítási költsége eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 60%-át, vagy a járművet ellopják.
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrészesedés csökkenéseA biztosító a szerződésben vállalt minimális önrészesedést nem veszi figyelembe – önálló üvegkár vagy zárcsere esetén.
Kétszeres önrész Ha szerződő címe nem egyezik, ha nincs meg a fogalmi engedély. Ha a kár nem a szerződésben rögzített módon került bejelentésre, illetve javíttatásra.
Háromszoros önrészHa szerződő címeként megjelölt cím nem egyezik meg a szerződő állandó lakóhelyével és a vezető 25 év alatti.
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
  • Külön díjért választható kiegészítő biztosításokAutoHelp. Külön díjfizetés ellenében személygépkocsi esetében választható kiegészítő szolgáltatás. A területi hatály azonos a Casco-éval, a bejelentett lakóhelytől légvonalban számított 20 km-es körzet kivételével. Helyszíni javítás vagy szerelőműhelybe szállítás. Amennyiben a Biztosított jármű üzemképtelen lesz, a biztosító megszervezi a mozgásképessé tételhez szükséges helyszíni javítást. Ha a helyszínen a javítás nem lehetséges, a biztosító megszervezi a Biztosított jármű elszállítását a helyszínhez legközelebb eső szerelőműhelybe. Belföldön: 20000 Ft összeghatárig, külföldön: max. 200 euró összeghatárig vállalja (kivéve az alkatrészek árát). A biztosító vállalja, hogy a jármű üzemképtelensége okán a szállítást követően folyamatos kapcsolatot tart a műhellyel és tájékoztatja a szerződőt.  Ha szükséges, a jármű üzemképtelenségét követően megszervezi a hivatalos szemlézését, és átvállalja ennek költségeit. Belföldön max. 15000 Ft összeghatárig, külföldön max. 250 euro összeghatárig. Külföldi készpénz segély megszervezése. A Biztosított elszállásolása az esemény napján. A Biztosított egy éjszakára történő elszállásolását és a felmerülő szállás többletköltségét (reggeli és egyéb költségek nélkül). Belföldön, biztosítottakként max. 3000 Ft összeghatárig, (Ez a szolgáltatás belföldön nem vehető igénybe, ha a Biztosított jármű javításának befejezése előre láthatóan a 24 órát túllépi. Ha a Biztosított ezt a szolgáltatást belföldön igénybe veszi, a hazaszállításra nem jogosult.) Külföldön, biztosítottakként max. 50 euró összeghatárig. A Biztosított hazaszállítása. Belföldön a bejelentett lakóhelyre, és átvállalja ennek költségét, max. 10000 Ft összeghatárig, vagy az esemény helyszínéhez legközelebb eső szerelőműhelyig (csak oda út) és vállalja ennek költségeit 1 fő részére max. 5000 Ft összeghatárig. Külföldön a megszervezi a Biztosított legfeljebb 4 éjszakára történő elszállásolását a javítás befejezésének megvárása céljából és a felmerülő szállás többletköltségét (reggeli és egyéb költségek nélkül), éjszakánként és Biztosítottakként max. 50 euró összeghatárig, vagy a biztosító megszervezi tömegközlekedési eszközzel történő hazautazást a bejelentett lakóhelyre, és átvállalja ennek költségeit Biztosítottakként max. 200 euróig. A jármű átvétele érdekében szükséges utazást a Bejelentett lakóhelytől vagy az úti céltól az esemény helyszínéhez legközelebb eső szerelőműhelyig (csak oda út) vállalja költségeit 1 fő részére max. 200 euróig eseményenként. Betegszállítás. Ha a Biztosított jármű Balesete okán a Biztosított Testi sérülést szenved, a biztosító megszervezi a Biztosított egészségügyi ellátáshoz jutását, illetve a legközelebbi kórházba vagy orvoshoz történő szállítását, ennek költségeit átvállalja. Megszervezi a tömegközlekedési eszközzel történő hazautazást a Bejelentett lakóhelyre, ha a felgyógyulást követően a Balesettel okozati összefüggésben szükségessé vált egészségügyi kezelés miatt az eredetileg tervezett módon nem térhet haza, és átvállalja ennek költségeit. Belföldön max. 10 000 Ft összeghatárig eseményenként. Külföldön: max. 200 euróig Biztosítottakként. Kapcsolattartás egészségügyi intézménnyel. Biztosított jármű hazaszállítása, csak Magyarország területén kívül. Holttest hazaszállítása, belföldön max. 200000 Ft összeghatárig, vagy külföldön max. 2000 euróig vállalja Biztosítottakként. Beteglátogatás, ha a Biztosított egészségi állapota életveszélyes, vagy 10 napnál hosszabb ideig kórházi ellátásban részesül, a biztosító egy, a Biztosított által megnevezett Magyarországon bejelentett lakhellyel rendelkező hozzátartozó részére megszervezi és kifizeti a tömegközlekedési eszközzel történő oda-, és visszautazást a Biztosított meglátogatása céljából. Belföldön max. 5000 Ft összeghatárig, külföldön max. 200 euróig. Valamint megszervezi a látogatás miatt szükséges elszállásolást és ennek költségeit (szállás és reggeli) átvállalja legfeljebb 5 napra, belföldön max. Éjszakánként 3000 Ft, külföldön max. Éjszakánként 50 euróig. Váratlan visszatérés Magyarországra. Ha a Biztosított Magyarországon élő közeli Hozzátartozója meghal, vagy életveszélyes állapotba kerül, amiről a biztosítót hivatalos okiratokkal értesítik, és emiatt a járművel folytatott külföldi utazását megszakítva a Biztosítottnak haza kell térnie Magyarországra, a biztosító a számára megszervezi a közlekedési eszközzel (saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat I. osztály, busz, turistaosztályú repülőjegy) történő Magyarországra utazást, és kifizeti a hazautazás ésszerűen felmerülő többletköltségeit max. 200 euróig.  Alkatrészek küldése csak Magyarország területén kívülre. Lemondás gépkocsiról csak Magyarország területén kívül. Tárolási költségek megtérítése.  A biztosító megszervezi és átvállalja a Biztosított jármű ésszerűen szükséges tárolását Műszaki hiba vagy Baleset miatti üzemképtelenséget követően, Biztosított hazaszállítása, Gépkocsi hazaszállítása, Alkatrészek, Lemondás gépkocsiról, szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, legfeljebb 10 napra, belföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán naponta max. 2000 Ft összeghatárig, külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán naponta max. 50 euróig. Telefonköltség térítése, csak Magyarország területén kívül. Külföldi jogvédelmi biztosítás: Ha a Balesetet követően, a vezető Biztosítottat külföldön szabálysértés vagy gondatlan bűncselekmény miatt jogilag felelősségre vonják, a biztosító megtéríti az eljárások költségeit, valamint ha a Biztosított külföldi utazása során Testi sérülésessel járó Balesetet szenved, a Biztosítottnak kártérítési igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit is. Valamint gondoskodik az őrizetbe vett vagy letartóztatott Biztosított terhére megállapított óvadék vagy hasonló biztosíték letételéről, amely a Biztosított szabadon engedéséhez szükséges, és az eljárás során felmerülő költségeket megtéríti max. 7500 euróig. Jogi védelem biztosítása (ügyvéd) 2500 euróig. Igényérvényesítés 2000 euróig fedezi. A szolgáltatás maximális mértéke 7500 euró.
    Balesetbiztosítás: Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás. A választható haláleseti biztosítási összeg 500 000 Ft, vagy 1 millió Ft, vagy 2 millió Ft. A Biztosított jármű utasterében utazó személyek, kivéve az autóbusz utasait, a biztosítottak. Balesetnek minősül a jármű üzemeltetésével összefüggésben, a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, melynek következtében a biztosított 1 éven belül meghal, vagy egészségkárosodást szenved. Kórházi napi térítés Amennyiben biztosítási esemény miatt kórházi fekvő beteg ápolás vált szükségessé, az ápolás 8. napjától napi térítés illeti meg a biztosítottat, összege a haláleseti biztosítási összeg 1,2%-a. Személyenként legfeljebb 50 napi térítés fizethető. Állandó, teljes egészségkárosodás esetén a személyenkénti biztosítási összeg a szerződésben megjelölt haláleseti biztosítási összeg kétszerese, az egészségkárosodás százalékos arányában.
    Kiegészítő belföldi poggyászbiztosítás:
    Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás, biztosítási összeg legfeljebb 50000 Ft. Nem téríti meg a biztosító az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban és készpénzben, továbbá a biztosított (szerződő) szellemi tevékenységével összefüggő alkotásokban, valamint ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben keletkezett kárt. Önrészesedés címén a biztosított maga viseli a kár 30%- át, de legfeljebb a biztosítási összeg 30%-ának megfelelő összeget
Kizárások
  • Kizárások

    A főbb kizárt kockázatok ezek közül, azok a károk, amelyek a járművet verseny, vagy az arra való felkészülés résztvevőjeként érték. Amelyek nem baleseti jelleggel következtek be (pl. műszaki hiba), a járműről leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkeztek „különleges jármű” munkavégzése közben, vagy közlekedésre előkészítése során következtek be. Nem biztosítási esemény a lopáskár, és így az ebből eredő kárt a Biztosító nem téríti meg, ha a szerződő a biztosított járművet bármilyen jogcímen más birtokába adja (pl. bérlet, kölcsön stb.) és a gépjárművet a jogszerű birtokos elsikkasztja (ellopja), vagy más módon eltulajdonítja, elidegeníti. Amelyeket gyúlékony, robbanó, korrodáló, szennyező vagy maró anyagoknak a biztosított járműben történő szállítása idézett elő vagy súlyosbított.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

GGUSZTÁV 2023-12-27

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 6 pont"6.5

ZZoltán 2023-10-31

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

SSzilárd 2023-10-27

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMóni 2023-09-25

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

JJÁNOS 2023-09-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 102

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.9

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

Generali Komplett Casco8.8

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY