Biztosítások összehasonlítása:

Signal IDUNA kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.3Ügyfélszolgálat: 8.3
Kárrendezés: 8.3

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévSIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Ügyfélszolgálat telefon06-40-405-405
Ügyfélszolgálat e-mailinfo@signal.hu
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Cégcsoport pótdíj (300%)
  ) 300% pótdíjat kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek szerződője a Wáberers, vagy a Gartner Intertransz, vagy a Horváth Rudolf Intertranszport cégcsoport bármely tagjának közvetett vagy közvetlen irányítása alatt áll, vagy amelyeket ezektől eltérő üzembentartó esetén a cégcsoport bármely tagja tulajdonol, lízingel, bérbe/kölcsönbe vesz, vagy visszterhesen vagy ingyenesen használ. A korrekciós tényező értéke 4,0.
 • Elektronikus kommunikációs kedvezmény (8%)
  8% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő az ajánlaton hozzájárulását adta ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt (kötvény, számla, felszólító, egyéb értesítő levél, díjigazolás, törlésértesítő stb. küldése) elektronikus úton folytathatja. A hozzájárulással együtt a szerződő az ajánlat aláírásával az alábbiakat vállalja: A biztosítási díjat csoportos beszedési megbízással, vagy elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki, pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg az e-mail cím elérhetőségét, és mobiltelefonszámát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. A biztosítási díjfizetés elmaradása esetén, a fedezet folyamatos fenntartása érdekében a hátralékot befizetési csekk hiányában is elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a kötvényszámra hivatkozva a Magyar Takarékbank Zrt-nél vezetett 11500092-11041623-00000000 számú bankszámlára történő átutalással rendezi. Az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást – az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – köteles azonnal módosítani az ügyfélportálon, vagy bejelenteni a biztosító internetes, vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a biztosítási szerződés fennállásával kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító internetes ügyfélszolgálati elérhetőségén.
 • Élő lakásbiztosítás bármely társaságnál (10%)
  10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő, vagy házastársa 2017-ben rendelkezett más biztosítónál lakásbiztosítással, és a szerződés hatályban létét a 2017-re érvényes, évfordulóra kapott kötvény, vagy az értékkövetési (index) értesítő másolatával igazolja, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A II./1) és II./2) szerinti kedvezmények közül a díjszámítás során csak az egyik vehető figyelembe.
 • Igaz Önre az alábbiak egyike (15%)
  15% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában szakszervezet tagja, vagy a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-nél a szerződéskötés idő- pontjában szakszervezeti balesetbiztosítással rendelkezik, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásához a szakszervezeti tagságot igazoló dokumentum, vagy annak másolata, vagy a balesetbiztosítás azonosítójának megadása szükséges.
 • Mobil szám kedvezmény (2%)
  2% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő megadja a saját használatában lévő és élő mobiltelefonszámát. A kedvezmény nem választható, illetve megszűnik, ha a II./3) szerinti kedvezményt is igénybe veszi a szerződő.
 • Munkavállalói kedvezmény (5%)
  5% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában a jelen díjszabásban felsorolt szervezet munkavállalója, vagy szerződött függő biztosításközvetítője, vagy annak regisztrált alügynöke, vagy ezek valamelyikének közeli hozzátartozója. Ez a kedvezmény jár, ha a szerződő a korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A kedvezmény igazolásaként a munkáltató szervezet nevét, vagy a biztosításközvetítői regisztrációs számot kell megadni.
 • SIGNAL partner, vagy CASCO együttkötés (10%)
  10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a szerződéskötés időpontjában (de legkésőbb a kockázatviselés kezdetekor) rendelkeznek a SIGNAL Biztosító Zrt-nél egy vagy több olyan biztosítással, amelyek összesített éves díja legalább 15.000 Ft (a 15.000 Ft eléréséhez a szerződések éves díját össze kell adni), vagy ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással együtt, akár eltérő kockázatviselés kezdettel CASCO biztosítás kötésére tesz ajánlatot a SIGNAL Biztosító Zrt-nél, vagy ha korábban kötött szerződésen jogosult volt, vagy jogosulttá vált erre a kedvezményre, és azt a szerződésen érvényesíti, vagy érvényesítette. A jelen pont szerinti kedvezmény igénybe vételénél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések nem vehetők figyelembe. A kedvezmény igazolásához a SIGNAL Biztosító kötvény- illetve ajánlat számát kell megadni.
 • Takarékszöv. számláról fizet (10%)
  10% kedvezmény jár a szerződés díjából, ha a szerződő takarékszövetkezeti folyószámláról fizeti a díjat. Utalás esetén a bankszámlaszámot, vagy legalább a bankszámlaszámelső 3 számjegyét meg kell adni.
 • Több jármű pótdíj (1000%)
  1.000% pótdíjat kell alkalmazni, amennyiben a szerződő már legalább 4 azonos járműkategóriába tartozó járműre kötött szerződést a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-nél. A pótdíjat 2016.01.01. vagy azt követően kezdődő szerződés esetén az 5. azonos járműkategóriába tartozó járműre és a további azonos járműkategóriába tartozó járművekre kell alkalmazni. A korrekciós tényező értéke 11,0.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

AAndrea 2021-10-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont"5.0

LLilla 2021-10-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

MMIHÁLY 2021-10-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

PPéter 2021-10-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

SSándor 2021-10-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

Összesen: 566

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY