Biztosítások összehasonlítása:

Signal IDUNA Expressz balesetbiztosítás

8.4Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.3
Signal IDUNA Balesetbiztosítás

Csomagok

CsomagokBázisGyermekMédiumPrémiumSzingli
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Baleseti halál6 000 000 FtNem része a csomagnak8 000 000 Ft12 000 000 Ft150 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 18 000 000 Ft 15 000 000 Ft
Baleseti kórházi napidíj (5. naptól, visszamenőleg)5 000 Ft5 000 Ft8 000 Ft10 000 Ft8 000 Ft
Baleseti műtéti térítés 100 000 Ft100 000 Ft150 000 Ft200 000 Ft150 000 Ft
Baleseti plasztikai műtéti térítés1 000 000 Ft1 000 000 Ft1 500 000 Ft2 000 000 Ft1 500 000 Ft
Csonttörés, csontrepedés50 000 Ft50 000 Ft75 000 Ft100 000 Ft75 000 Ft
Égési sérülési térítés500 000 Ft500 000 Ft750 000 Ft1 000 000 Ft750 000 Ft
Magánemberi felelősségbiztosítás5 000 000 Ft5 000 000 Ft5 000 000 Ft5 000 000 Ft5 000 000 Ft
Közúti közlekedési baleseti e. maradandó egészségkárosodás2 000 000 Ft2 000 000 Ft2 000 000 Ft2 000 000 Ft2 000 000 Ft
Közúti közlekedési baleseti halál 2 000 000 FtNem része a csomagnak2 000 000 Ft2 000 000 FtNem része a csomagnak
érdekelérdekelérdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Biztosítás szereplői
  • Szerződő: aki a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal és a szerződéssel kapcsolatosan a jognyilatkozatok megtételére jogosult. Szerződő kizárólag magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú, természetes személy, illetve magyarországi székhellyel bíró jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany lehet.
  • Biztosított: az a 2 és 70 év közötti, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú, természetes személy, akinek baleset miatti kockázatviselési időszakon belüli elhalálozása, illetve egészségi állapotával kapcsolatban, a kiegészítő biztosítási fedezetek szerződési feltételeiben vállalt biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége beáll. 
  Egy szerződés legfeljebb 5 biztosítottra köthető.A biztosítás 0 és 18 év közötti gyermekre is megköthető.
  • Kedvezményezett: Az a személy, aki a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult. 
  Kedvezményezett-jelölés hiányában: a) a biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított, b) a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított örököse(i).A kedvezményezett személye a szerződés hatálya alatt bármikor módosítható, a biztosított által, a biztosítónak megküldött írásbeli nyilatkozat alapján.
  • Biztosító: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.


    
 • Gyermekekre Gyermek fedezet
  Amennyiben GYERMEK csomagot szeretne kötni a 20 év alatti biztosított részére, kérem válassza az igen opciót. (Nem válasz esetén az eredetileg választott csomag lesz érvényes gyermek esetén is.)

Kizárások
 • Fogalmak a Signal Baleset biztosítás értelmezésében

  Baleseti halál: a biztosítási szerződés hatálya alatt, a biztosítottat ért baleset, amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül elhalálozik.

  A biztosító a biztosítási szerződésben a baleseti halál esetére meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összeget fizeti ki.

  Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: a biztosítási szerződés hatálya alatt, a biztosítottat ért olyan baleset, amelynek következtében a biztosított a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül, legalább 30%-os mértéket elérő maradandó egészségkárosodást szenved.

  A biztosító a szerződésben meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékének megfelelő százalékot, de legfeljebb a biztosítási összeget fizeti ki. Az egészségkárosodás mértékét tartalmazó táblázat az aktuális feltételben szerepel.

  Baleseti kórházi napidíj: a biztosítási szerződés hatálya alatt, a biztosítottat ért baleset, amelynek következtében a biztosított orvosilag szükségesnek tartott, legalább 5 napot elérő kórházi gyógykezelésre szorul.

  A biztosító minden naptári napra, amelyen a biztosított baleset miatt orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, a baleset napjától számított 1 éven belül maximum 90 napra kórházi napidíjat fizet, feltéve, hogy legalább 5 napig tartott a kórházi ellátás. Több biztosítási esemény bekövetkezte esetén is a biztosító szolgáltatása 1 éven belül maximum 90 napra korlátozódik.

  Baleseti eredetű plasztikai műtét: a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkező baleset, amelynek következtében a biztosított testfelülete olyan mértékben károsodik vagy deformálódik, amely külső megjelenését a gyógyulást követően is hátrányosan befolyásolja, és ezen hátrány megszüntetése érdekében orvosi javaslatra rekonstrukciós célú plasztikai műtétnek veti alá magát. A plasztikai műtétnek és az ezzel kapcsolatos kórházi tartózkodásnak a balesetet követő 3 éven belül kell megtörténnie. Ha a biztosított a baleset bekövetkeztekor a 18. életévét még nem töltötte be, a költségeket a biztosító akkor is megtéríti, ha a műtét és a kórházi tartózkodás nem a fenti határidőn belül, de a biztosított 21. életévének betöltése előtt következik be.

  A biztosító a plasztikai műtéttel kapcsolatos költségeket csak a műtétet végző (NEAK általi működési engedéllyel rendelkező) egészségügyi intézmény által, a biztosított nevére kiállított és a biztosító részére benyújtott számla eredeti példánya ellenében téríti meg.

  Csonttörés, csontrepedés: a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkező baleset, amely következtében a biztosított csonttörést vagy csontrepedést szenved. A fogtörés, repedés nem minősül csonttörésnek, csontrepedésnek.

  A biztosító balesetenként, a törések vagy repedések számától függetlenül, egyszeri kifizetésként fizeti ki a biztosítási összeget. Biztosítási évente biztosítottanként, maximum 3 biztosítási eseményre történhet szolgáltatás.

  Égési sérülés: a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkező baleset, amelynek következtében a biztosított égési sérülést szenved.

  A biztosító a biztosítási összeget az égési sérülés súlyosságától és kiterjedtségétől függően téríti meg, az aktuális feltételekben szereplő táblázat alapján.

  Magánemberi felelősségbiztosítás: biztosítási eseménynek minősül a jövőbeni, hírtelen bekövetkező előre nem látható esemény, melyet az a természetes személy okoz, aki magánemberként, szakmáján, foglalkozásán, üzleti tevékenységén kívül eljárva harmadik félnek személyi sérülését, vagy tárgyának rongálását okozza.

  A biztosító mentesíti a biztosítottat a szerződésben rögzített és annak mellékletein feltüntetett mértékig azokért a szerződésen kívüli személyi sérülésből és/vagy tárgyrongálásból származó kártérítési igények megtérítése, valamint a személyi sérülésből eredő sérelemdíj megtérítése alól, amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint helytállni tartozik.

  Személyi sérülés: valakinek a halála, testi sérülése, egészségkárosodása. 

  Tárgyrongálás: dolog megsemmisülése, sérülése, vagy használhatatlanná válása.

  Tanulási támogatás: a biztosítási szerződés hatálya alatt, a biztosítottat ért baleset, amelynek következtében a biztosított baleset miatt orvosilag indokolt legalább 10 napos kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül. Biztosítottak lehetnek oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói. 

  Levelező, valamint esti tagozatos tanulókra illetve hallgatókra, átképzésben résztvevőkre nem lehet megkötni a biztosítást.

  Egy biztosítási év alatt legfeljebb 1 káresemény fedezett biztosított személyeként.

  Baleseti műtéti térítés: a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkező baleset, amelynek következtében a biztosítási szerződés hatálya alatt, a baleseti következmények elkerülésére orvosilag szükségesnek tartott, orvos által elvégzett műtéti eljárásokra, sebészeti beavatkozásokra kerül sor, amelyeket az orvos-szakmai szabályok betartásával kórházi fekvőbeteg ellátás keretében végeznek.

  A biztosító 1 biztosítási éven belül, több biztosítási eseménnyel kapcsolatban is legfeljebb 3 alkalommal teljesít kifizetést, és összességében maximum a biztosítási összeg kétszeresét fizeti ki.

  Közúti közlekedési baleseti halál: a biztosítási szerződés hatálya alatt, a biztosítottat ért közúti közlekedési baleset abban az esetben, ha annak következtében a biztosított a közúti közlekedési baleset megtörténtétől számított 1 éven belül meghal. Közúti közlekedési balesetnek minősül a baleset, ha a biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként szenved balesetet.

 • Szolgáltatások

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ÉÉvi 2021-11-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

LLátogató 2021-10-27

"Életbiztosítás kategóriát nem tudtam kiválasztani, szóval :
Életbiztosítást ennél a biztosítónál SENKI ne kössön! A bátyám 2021 januárjában meghalt. Tudtuk, hogy volt neki életbiztosításhoz kötött nyugdíjmegtakaritása. A biztosító a megtakaritás részt kifizette, de amikor az életbiztosítási rész felől érdeklődtünk, akkor csendbe burkolóztak. Adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget nem téve, nem adták ki az eredeti szerződés másolatát. Ügyvédi megkeresésre sem reagáltak semmit. Most, október végén még mindig semmit nem tudunk a bátyám szerződéséről. Semmilyen megkeresésre nem reagálnak! A fogyasztovédelem a következő lépésunk és utána a bíroság. Nagy ívben elkerülendők!"1.0

KKatalin 2021-09-19

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

JJózsef 2021-07-27

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

DDÁVIDNÉ 2021-06-19

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 16

Hasonló termékek

Genertel Balesetbiztosítás9.0

Egy családfő vagy egy cégvezető számára kiemelten fontos a családtagok, munkatársak védelme balesetek esetére.

érdekel

Uniqa Puzzle balesetbiztosítás8.4

Anyagi támasz baleset esetére

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY