Biztosítások összehasonlítása:

KÖBE Lendület TOP Casco

8.8Ügyfélszolgálat: 8.9
Kárrendezés: 8.7
A LENDÜLET TOP CASCO biztosítás a biztosított személygépkocsi/kishaszon gépjármű törése, elemi kárai, tűz- és üvegkára, valamint lopás és rablás biztosítási események bekövetkezése esetén fedezetet nyújtó biztosítás. A TOP CASCO biztosítás megkötésére írásban lehet ajánlatot tenni.

Csomagok

CsomagokNormál
BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ, VAGYONTÁRGYAK
Nem biztosítható gépjárműCabrio, terepjáró, roadster, egyedi gyártású jármű, taxi, oktató jármű, bérbevett és bérbe adott gépjármű, megkülönböztetett jelzésű, veszélyes anyagot szállító.
AudioberendezésRádió, magnó, CD lejátszó, hangszórók, DVD lejátszó, telefonkihangosító, hangfalak, beépített GPS maximum 100.000 Ft-ig.
Biztosított vagyontárgyKötelező tartozékok, gyermekülések, lopás-gátló ill. vagyonvédelmi eszközök, amennyiben ezek megléte dokumentált.
TERÜLETI HATÁLY
Területi hatályaMagyarország, Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény eu-i tagországai, beleértve Törökországot is
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
TöréskárGépjárműben bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, külső hatás által keletkezett törés, rongálódás, egyéb sérülés.
Elemi kárVillámcsapás, 5-ös fokozatú földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, természetes üreg, talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jég, hó, tűz és robbanás.
ÜvegkárKívülről ható, hirtelen fellépő, külső hatás által, kizárólag az első-hátsó szélvédőben, ablaküvegekben és ajtók üvegeiben keletkezett törés, sérülés.
Lopás- és rabláskárLezárt gépjármű vagy a gépjármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, elrablása, ezekkel összefüggő rongálás, fizikai károsodás.
MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK
Főbb kizárásokTüntetés, terrorcselekmény, műszaki hiba, szerelés, fagyás, nem beépített audiober. lopása, rakodás közbeni kár, szakszerűtlen rögzítés miatti kár, nem kötelező felszereltség kárai, üzem- és kenőanyag
MentesülésekJogellenesség, szándékosság, gondatlan magatartás, kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén.
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
TotálkárA biztosított gépjármű káresemény időpontjában fennálló értékének megtérítése. Káridőponti érték maradványértékkel csökkentett összege.
Javítható kárHazai javítóműhelyben, számlával igazolt, átlagos alkatrész és munkadíj. Bizonylat hiányában megállapodás köthető.
Avulásmentes térítés0-5 év közötti gépjármű esetén nem von le értékemelkedést, sem alkatrész, sem fényezés költségéből. 0-2 éves kishaszongépjárműveknél kopó-forgó alkatrészeket kivéve avulásmentes térítést alkalmaz.
Értékemelkedés levonása2 évnél idősebb kishaszongépjárműnél,az 5 évnél idősebb használt személygépkocsinál a beépített új alkatrészek árából értékemelkedést von le.
Kártérítés korlátozásaBiztosítási időszakon belül több biztosítási esemény esetén, az összesített kifizetés nem haladhatja meg a gépjármű kiszámított értékét.
Kártérítés korlátozása audioberendezés lopáskára eseténHelyreállítási, pótlási költség számlával igazolt értékét. max.100.000 Ft/bizt.időszak
Járulékos szolgáltatásIndokolt, egyszeri szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összege, max. 200.000 Ft.
Egyéb szolgáltatásokElőleg
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrészesedés%-os, illetve Ft-ban megállapított önrész közül a magasabbat a biztosított fizeti, üveg cseréjével helyreállított üvegkár esetén 10%, javítással helyreállítható üvegkár esetén nincs önrész.
Eltérő önrészesedésű kártérítésÜveg cseréjével helyreállított üvegkár esetén 10%, javítható üvegkár, zárak, kulcsok cseréje esetén nincs önrész
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Gépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosítása1 egységre vetítve: baleseti halál 1.000.000Ft, maradandó egészségkárosodás 1.000.000 Ft, kórházi ápolás 1.000Ft/nap. 2 és 3 egységre is igénybe vehető.
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • SzolgáltatásokTotálkárt okozó biztosítási esemény A biztosított gépjármű pótlási költségének megtérítése.  A Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg az új gépjármű beszerzésével kapcsolatos, járulékos költségek nélkül.
  Szolgáltatás részkárok esetén. A gépjármű helyreállítási költségeinek térítése. A Biztosító megtéríti a gépjárműben a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások hazai javítóműhelyben elvégzett, szakszerű helyreállításának számlával igazolt, az adott területre vonatkozó, átlagosnál nem magasabb alkatrész árak, fényezési és anyagköltségek valamint munkadíjak alapján érvényesített költségét. AVULÁSMENTES TÉRÍTÉS: A biztosító 0–5 év közötti évjáratú biztosított személygépkocsi esetén javítással helyreállítható károknál, az indokolt javítási számlaköltséget teljes egészében megtéríti, nem von le értékemelkedést. A 0–2 év közötti kishaszon gépjárműveknél a biztosító a kopó-forgó alkatrészek kivételével avulásmentes térítést alkalmaz. Az 5 évnél idősebb személygépkocsi, valamint a 2 évnél idősebb kis-haszongépjármű esetén történt javításnál a beépített új alkatrészek árából ún. értékemelkedést von le a biztosító.
  Kártérítés korlátozása audio- és/vagy GPS-berendezés lopás-, rongálási kára esetén: A gépjármű audioberendezésének helyreállítási, vagy pótlási költsége címén a biztosító csak az előzetesen elvégzett szemle után, a számlával igazolt költséget téríti, ennek hiányában legfeljebb az audioberendezés műszakilag avult értékét. Utólag beépített berendezések esetén a kártérítés nem haladhatja meg biztosítási időszakonként a 100.000 Ft-ot. 
  A kulcs és zárcserével kapcsolatban felmerült, számlával igazolt költségek 50%-át téríti, elvesztés esetén. A gépjármű karosszériájának javítási költségéből csak a gépjármű 6 éves kora után von le értékemelkedést a biztosító. Amennyiben az egykulcsos rendszerű gépkocsi valamelyik zárbetétje lopás- és rabláskár, vagy annak kísérlete kapcsán sérül, és emiatt szükségessé válik a zárgarnitúra cseréje, úgy a biztosító megtéríti a nem sérült zárbetétek számlával igazolt csereköltségének 80%-át. A kiszerelt eredeti zárgarnitúrát le kell adni a biztosítónak. A biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében felmerült indokolt, egyszeri szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összegét, legfeljebb 200.000 Ft-os értékhatárig.

  Ha az ellopott vagy elrabolt gépjármű a kárösszeg kifizetése előtt épségben megkerül, a biztosító az önrész levonása mellett megtéríti a gépjármű szerződőhöz/ biztosítotthoz történő visszaszállításának indokolt költségét, maximum 100.000 Ft-ig. 
 • Választható kiegészítőGépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosítása: 
  Szerződő: A Lendület Top Casco szerződője. Biztosított: A biztosított gépjármű vezetőjére és a gépjárműben utazó további személyekre vonatkozik. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, annak halála esetén a biztosított törvényes örököse a szolgáltatások jogosultja (kedvezményezett).
  Balesetnek minősül a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, külső behatás, mely egészségkárosodást, vagy halált okoz. 1-3 egységre köthető maximum
  Baleseti halál, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül a baleset időpontját követő 365/366 napon belül a halálát okozza, a biztosító kifizeti a biztosított törvényes örököseinek a biztosítási összeget.  (1 egységre 1.000.000,- Ft)
  Baleseti maradandó egészségkárosodás, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a baleset időpontját követő kettő éven belül teljes, 100%-os maradandó egészségkárosodását okozza. (1 egységre 1.000.000,- Ft)
  Baleseti eredetű kórházi ápolás, Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül kórházi fekvőbeteg kezelését eredményezi a baleset időpontját követő egy éven belül. (1 egységre 1.000,- Ft/nap).

  Kizárások: Öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal összefüggő eseményeket is, tekintet nélkül a biztosított tudatállapotára. A gépjármű balesete nélkül, illetve ki- és beszállás közben bekövetkezett személyi sérülés, illetve a gépjármű balesetével összefüggésbe nem hozható rándulás és ficam, sérv, porckorong sérülés és a nem baleseti eredetű vérzés. Biztosítási esemény bekövetkezése előtt már károsodott, sérült, csonkolt, vagy funkciójában korlátozott testrészek, szervek károsodása. A biztosított fennálló bármely idegi, vagy elmebeli rendellenessége elnevezéstől, vagy osztályozástól függetlenül, pszichiátriai és pszichotikus állapot, bármilyen fajta depresszió, illetve elmebaj
Kizárások
 • Kizárások

  Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris, mérgező, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk. Avultság, karbantartás, javítás, károk helyreállításának elmulasztása miatti további károk. Gépjármű balesete miatti felelősségi, valamint környezetszennyezési károk. Használat kiesés miatt felmerült költségek. Bármely ok miatt mozgásképtelen, vagy javítás alatt álló járműben, vagy vontatás közben bekövetkezett sérülések. Pakolás/rakodás következményeként keletkezett károk. Hatósági engedélyezéshez kötött és azzal nem rendelkező átalakítás miatti károk. Beépített vagyonvédelmi eszközök működésképtelensége miatti károk, ill. lopás kockázat, ha az eredeti gyári kulcsok nem állnak rendelkezésre. Gépjárműben, vagy azon szállított tárgyak elmozdulása miatt keletkezett károk. Sporteszközként történő használat, vagy versenyzés közben bekövetkezett károk. Eredetivel nem megegyező alkatrész (anyag) beépítése, vagy egyéb ok miatt esztétikai értékcsökkenésből adódó károk. Üzem- és kenőanyagban, hirdetésben, matricában, leszerelt tartozékokban keletkezett károk.

 • Mentesülések

  Ha a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a Szerződő fél vagy a Biztosított, a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy megbízottjuk, vagy a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai vezetésének vezető beosztású tisztségviselője, vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta. Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül például, ha a kár, alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkoholszint), jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetéssel, kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsággal okozati összefüggésben következett be. Ha a Biztosított, illetve a Szerződő kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét felróhatóan megsértette. A mentesülés olyan mértékű, amilyen mértékben az összefügg a kötelezettség megszegésével. Ha a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, jogosítvány nélküli vezetés, vagy egyéb, a KRESZ szabályok súlyos megsértésével okozati összefüggésben következett be, ha a biztosított a baleset idején nem használt biztonsági övet, illetve a sérült gyermek a baleset idején nem ült gyermekülésben.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

JJÁNOS 2024-02-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKATALIN 2024-02-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

JJózsef 2024-02-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

IIstván 2024-02-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

ZZOLTÁN 2024-02-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont"7.0

Összesen: 199

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.9

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

Generali Komplett Casco8.8

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY