Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Biztosító logók

KÖBE Lendület TOP Casco

8.9
Ügyfélszolgálat: 8.9
Kárrendezés: 8.9

VÉLEMÉNYEK
CSOMAGOK
TUDNIVALÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Csomagok
CsomagokNormál
BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ, VAGYONTÁRGYAK
Nem biztosítható gépjármű Cabrio, terepjáró, roadster, egyedi gyártású jármű, taxi, oktató jármű, bérbevett és bérbe adott gépjármű, megkülönböztetett jelzésű, veszélyes anyagot szállító.
Audioberendezés Rádió, magnó, CD lejátszó, hangszórók, DVD lejátszó, telefonkihangosító, hangfalak, beépített GPS maximum 100.000 Ft-ig.
Biztosított vagyontárgy Kötelező tartozékok, gyermekülések, lopás-gátló ill. vagyonvédelmi eszközök, amennyiben ezek megléte dokumentált.
TERÜLETI HATÁLY
Területi hatálya Magyarország, Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény eu-i tagországai, beleértve Törökországot is
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
Töréskár Gépjárműben bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, külső hatás által keletkezett törés, rongálódás, egyéb sérülés.
Elemi kár Villámcsapás, 5-ös fokozatú földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, természetes üreg, talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jég, hó, tűz és robbanás.
Üvegkár Kívülről ható, hirtelen fellépő, külső hatás által, kizárólag az első-hátsó szélvédőben, ablaküvegekben és ajtók üvegeiben keletkezett törés, sérülés.
Lopás- és rabláskár Lezárt gépjármű vagy a gépjármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, elrablása, ezekkel összefüggő rongálás, fizikai károsodás.
MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK
Főbb kizárások Tüntetés, terrorcselekmény, műszaki hiba, szerelés, fagyás, nem beépített audiober. lopása, rakodás közbeni kár, szakszerűtlen rögzítés miatti kár, nem kötelező felszereltség kárai, üzem- és kenőanyag
Mentesülések Jogellenesség, szándékosság, gondatlan magatartás, kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén.
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Totálkár A biztosított gépjármű káresemény időpontjában fennálló értékének megtérítése. Káridőponti érték maradványértékkel csökkentett összege.
Javítható kár Hazai javítóműhelyben, számlával igazolt, átlagos alkatrész és munkadíj. Bizonylat hiányában megállapodás köthető.
Avulásmentes térítés 0-5 év közötti gépjármű esetén nem von le értékemelkedést, sem alkatrész, sem fényezés költségéből. 0-2 éves kishaszongépjárműveknél kopó-forgó alkatrészeket kivéve avulásmentes térítést alkalmaz.
Értékemelkedés levonása 2 évnél idősebb kishaszongépjárműnél,az 5 évnél idősebb használt személygépkocsinál a beépített új alkatrészek árából értékemelkedést von le.
Kártérítés korlátozása Biztosítási időszakon belül több biztosítási esemény esetén, az összesített kifizetés nem haladhatja meg a gépjármű kiszámított értékét.
Kártérítés korlátozása audioberendezés lopáskára esetén Helyreállítási, pótlási költség számlával igazolt értékét. max.100.000 Ft/bizt.időszak
Járulékos szolgáltatás Indokolt, egyszeri szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összege, max. 200.000 Ft.
Egyéb szolgáltatások Előleg
ÖNRÉSZESEDÉS
Önrészesedés %-os, illetve Ft-ban megállapított önrész közül a magasabbat a biztosított fizeti, üveg cseréjével helyreállított üvegkár esetén 10%, javítással helyreállítható üvegkár esetén nincs önrész.
Eltérő önrészesedésű kártérítés Üveg cseréjével helyreállított üvegkár esetén 10%, javítható üvegkár, zárak, kulcsok cseréje esetén nincs önrész
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Gépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosítása 1 egységre vetítve: baleseti halál 1.000.000Ft, maradandó egészségkárosodás 1.000.000 Ft, kórházi ápolás 1.000Ft/nap. 2 és 3 egységre is igénybe vehető.
Tudnivalók
Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások

Szolgáltatások

Totálkárt okozó biztosítási esemény A biztosított gépjármű pótlási költségének megtérítése.  A Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg az új gépjármű beszerzésével kapcsolatos, járulékos költségek nélkül.
Szolgáltatás részkárok esetén. A gépjármű helyreállítási költségeinek térítése. A Biztosító megtéríti a gépjárműben a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások hazai javítóműhelyben elvégzett, szakszerű helyreállításának számlával igazolt, az adott területre vonatkozó, átlagosnál nem magasabb alkatrész árak, fényezési és anyagköltségek valamint munkadíjak alapján érvényesített költségét. AVULÁSMENTES TÉRÍTÉS: A biztosító 0–5 év közötti évjáratú biztosított személygépkocsi esetén javítással helyreállítható károknál, az indokolt javítási számlaköltséget teljes egészében megtéríti, nem von le értékemelkedést. A 0–2 év közötti kishaszon gépjárműveknél a biztosító a kopó-forgó alkatrészek kivételével avulásmentes térítést alkalmaz. Az 5 évnél idősebb személygépkocsi, valamint a 2 évnél idősebb kis-haszongépjármű esetén történt javításnál a beépített új alkatrészek árából ún. értékemelkedést von le a biztosító.
Kártérítés korlátozása audio- és/vagy GPS-berendezés lopás-, rongálási kára esetén: A gépjármű audioberendezésének helyreállítási, vagy pótlási költsége címén a biztosító csak az előzetesen elvégzett szemle után, a számlával igazolt költséget téríti, ennek hiányában legfeljebb az audioberendezés műszakilag avult értékét. Utólag beépített berendezések esetén a kártérítés nem haladhatja meg biztosítási időszakonként a 100.000 Ft-ot. 
A kulcs és zárcserével kapcsolatban felmerült, számlával igazolt költségek 50%-át téríti, elvesztés esetén. A gépjármű karosszériájának javítási költségéből csak a gépjármű 6 éves kora után von le értékemelkedést a biztosító. Amennyiben az egykulcsos rendszerű gépkocsi valamelyik zárbetétje lopás- és rabláskár, vagy annak kísérlete kapcsán sérül, és emiatt szükségessé válik a zárgarnitúra cseréje, úgy a biztosító megtéríti a nem sérült zárbetétek számlával igazolt csereköltségének 80%-át. A kiszerelt eredeti zárgarnitúrát le kell adni a biztosítónak. A biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében felmerült indokolt, egyszeri szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összegét, legfeljebb 200.000 Ft-os értékhatárig.

Ha az ellopott vagy elrabolt gépjármű a kárösszeg kifizetése előtt épségben megkerül, a biztosító az önrész levonása mellett megtéríti a gépjármű szerződőhöz/ biztosítotthoz történő visszaszállításának indokolt költségét, maximum 100.000 Ft-ig. 

Választható kiegészítő

Gépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosítása: 
Szerződő: A Lendület Top Casco szerződője. Biztosított: A biztosított gépjármű vezetőjére és a gépjárműben utazó további személyekre vonatkozik. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, annak halála esetén a biztosított törvényes örököse a szolgáltatások jogosultja (kedvezményezett).
Balesetnek minősül a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, külső behatás, mely egészségkárosodást, vagy halált okoz. 1-3 egységre köthető maximum
Baleseti halál, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül a baleset időpontját követő 365/366 napon belül a halálát okozza, a biztosító kifizeti a biztosított törvényes örököseinek a biztosítási összeget.  (1 egységre 1.000.000,- Ft)
Baleseti maradandó egészségkárosodás, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a baleset időpontját követő kettő éven belül teljes, 100%-os maradandó egészségkárosodását okozza. (1 egységre 1.000.000,- Ft)
Baleseti eredetű kórházi ápolás, Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül kórházi fekvőbeteg kezelését eredményezi a baleset időpontját követő egy éven belül. (1 egységre 1.000,- Ft/nap).


Kizárások: Öngyilkosság, ide értve az öngyilkossági szándékkal összefüggő eseményeket is, tekintet nélkül a biztosított tudatállapotára. A gépjármű balesete nélkül, illetve ki- és beszállás közben bekövetkezett személyi sérülés, illetve a gépjármű balesetével összefüggésbe nem hozható rándulás és ficam, sérv, porckorong sérülés és a nem baleseti eredetű vérzés. Biztosítási esemény bekövetkezése előtt már károsodott, sérült, csonkolt, vagy funkciójában korlátozott testrészek, szervek károsodása. A biztosított fennálló bármely idegi, vagy elmebeli rendellenessége elnevezéstől, vagy osztályozástól függetlenül, pszichiátriai és pszichotikus állapot, bármilyen fajta depresszió, illetve elmebaj

Vélemények
Rendelkezik ilyen biztosítással? 
Írjon Ön is véleményt!

R

RUDOLF
2024.07.18 13:42

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont
10

J

Jolán
2024.07.09 13:19

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 6pont - Kárrendezés: 6 pont
6.0

É

Éva
2024.07.08 19:56

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont
9.0

G

György
2024.06.04 16:45

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont
9.0

M

Marianna
2024.05.30 16:01

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: pont
4.5
Összesen: 220 db