Biztosítások összehasonlítása:

Groupama kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.1Ügyfélszolgálat: 8.0
Kárrendezés: 8.1

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévGROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Ügyfélszolgálat telefon36-1-467-3500
Ügyfélszolgálat e-mailNem része a csomagnak
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
Kárexpressz szolgáltatás1. Közúti mentés és asszisztencia 2. vétlen félként megelőlegezik a kárkifizetést, és átveszik az ügyintézést
Közlekedési balesetbiztosítás2016.01.01 kockázat kezdettől térítésmentesen nyújtja a biztosító. Esemény: baleset következtében a vezető rokkantsága, halála. 500.000 Ft.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Egyéb (lakás-, casco, élet-, GFB-, vagyonbiztosítási) szerződésekre vonatkozó szorzó Az Egyéb szerződésekre vonatkozó szorzó alkalmazásának feltételei:
  1. Amennyiben a GFB szerződés szerződője természetes személy: A szorzó abban az esetben alkalmazható, amennyiben a GFB szerződés szerződője vagy a szerződő- vel egy háztartásban élő, azonos lakcímre bejelentett személy
  a. módosuló szerződés esetén:
  a/1. a GFB szerződés 2018-ban kezdődő új biztosítási időszakának kezdőnapján szerződője a GB Zrt.-nél lakás-, casco, GFB vagy életbiztosítási szerződésnek, vagy
  a/2. legfeljebb a biztosítási időszak kezdetét megelőző napig ajánlatot tesz lakás-, casco, GFB vagy életbiztosítási szerződésre a GB Zrt. felé.
  b. új szerződés esetén:
  b/1. a GFB ajánlat aláírásának napján szerződője lakás-, casco, GFB vagy életbiztosítási szerződésnek a GB Zrt.-nél, vagy
  b/2. a GFB ajánlattal egy időpontban vagy korábban lakás-, casco, GFB vagy életbiztosítási szerződés megkötésére tesz vagy tett ajánlatot a GB Zrt. felé.
  A díjmódosító szorzó alkalmazásához a kapcsolódó lakás-, casco, GFB vagy életbiztosítás szerződésszámának vagy ajánlatszámának megadása szükséges, amelyből módozatcsoportonként (lakás, casco, GFB, élet) legfeljebb 2-2 szerződés vehető figyelembe.
  A hivatkozott szerződés(ek)/ajánlat(ok):
  – módosuló GFB szerződés esetén a 2018-ban kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző napon, új GFB szerződés esetén az ajánlattétel időpontjában nem lehet törölt vagy felmondottállapotú;
  – a lakás-, casco és GFB szerződés kizárólag határozatlan tartamú, az életbiztosítás pedig határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamú lehet;
  – GFB vagy casco módozatcsoportba tartozó kapcsolódó szerződés/ajánlat kizárólag egyedi (nemflotta) szerződés/ajánlat lehet;
  – GFB módozatcsoportba tartozó kapcsolódó szerződés/ajánlat kizárólag abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben a kapcsolódó szerződés/ajánlat által biztosított/biztosítani kívánt (másik) jármű személygépkocsi legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi, motorkerékpár, lassú jármű, munkagép, mezőgazdasági vontató vagy legfeljebb 750 kg össztömegű pótkocsi/félpótkocsi.
  Az Egyéb szerződésekre vonatkozó szorzó a fenti feltételeknek eleget tevő szerződések (össz)darabszáma alapján válaszható ki az Egyéb szerződésekre vonatkozó szorzó táblázatból. Amennyiben nincs a fenti feltételeknek eleget tevő szerződés, a szorzószám 1.
  2. Amennyiben a GFB szerződés szerződője jogi személy:
  A szorzó abban az esetben alkalmazható, amennyiben a GFB szerződés szerződője
  a. módosuló szerződés esetén:
  a/1. GFB szerződésének 2018-ban kezdődő új biztosítási időszakának kezdőnapján szerződője a GB Zrt.-nél Preventor vagyonbiztosítási szerződésnek, vagy
  a/2. legfeljebb a biztosítási időszak kezdetét megelőző napig ajánlatot tesz Preventor vagyonbiztosítási szerződésre a GB Zrt. felé.
  b. új szerződés esetén: b/1. a GFB ajánlat aláírásának napján szerződője Preventor vagyonbiztosítási szerződésnek a GB Zrt.-nél, vagy
  b/2. a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlattal egy időpontban vagy korábban Preventor vagyonbiztosítási szerződés megkötésére tesz vagy tett ajánlatot a GB Zrt. felé.
  A hivatkozott szerződés/ajánlat módosuló GFB szerződés esetén a 2018-ban kezdődő új biztosítási időszak kezdőnapját megelőző napon, új GFB szerződés esetén az ajánlattétel időpontjában nem lehet törölt vagy felmondott állapotú.
  A díjmódosító szorzó alkalmazásához a kapcsolódó Preventor vagyonbiztosítási szerződés szerződésszámának vagy ajánlatszámának megadása szükséges.
  Amennyiben létezik a fenti feltételeknek eleget tevő szerződés, akkor az Egyéb szerződésekre vonatkozó szorzó táblázat Jogi személy esetén szorzója alkalmazható, ellenkező esetben a szorzószám 1.
 • E-kommunikációs kedvezmény Az E-kommunikációs szorzó abban az esetben alkalmazható, amennyiben a szerződő elfogadja vagy korábban elfogadta hogy
  a. a biztosító a biztosítási szerződés létrejöttével, kezelésével és annak esetleges megszűnésével, megszüntetésével, valamint a biztosítási szolgáltatási, illetve kárrendezési igénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, tájékoztatást, a biztosítási díj módosulásáról szóló értesítést, illetve minden egyéb nyilatkozatot – ahol az erre vonatkozó jogi szabályozás azt lehetővé teszi – elektronikus úton (e-mail üzenet formájában a szerződő által megadott e-mail címre), minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátva küldi meg. A szerződő elfogadja, hogy a biztosító az e-mail címét és mobiltelefonszámát – amelyet pontosan, a valóságnak megfelelően ad vagy adott meg – a fentiek teljesítéshez felhasználja és ebből a célból ezen elérhetőségi adatait kezelje. Ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja vagy korábban tájékoztatta. Más személy által használt mobiltelefonszám és e-mail cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és e-mail címének megadása nem minősül a szükséges feltétel teljesítésének.
  b. a szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy bankkártyás díjfizetéssel egyenlíti ki. A biztosítási időszak fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módra történő áttérés nem lehetséges.
  c. negyedévesnél gyakoribb díjfizetési ütemezést a biztosítási időszak fennállása alatt nem lehet választani.
  Az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást – az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget.
  Amennyiben a fenti feltételek nem kerülnek elfogadásra, a szorzószám 1. (Természetes és jogi személyekre egyaránt vonatkozik.)
 • OTP folyószámla kedvezmény Az OTP folyószámla szorzó abban az esetben alkalmazható, ha a szerződő az OTP Banknál vezetett folyószámlájáról átutalással vagy csoportos beszedési megbízással fizeti biztosítási díját. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, a szorzószám 1.(Természetes és jogi személyekre egyaránt vonatkozik.)
 • Társasági kedvezmény A Társasági szorzó táblázatban lévő szorzó minden olyan természetes személy szerződő esetén alkalmazható, aki a módosuló szerződése évfordulóján, vagy új szerződés esetén az ajánlattétel időpontjában, az OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társasággal vagy a GB Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A szorzó alkalmazásához munkavállalói igazolvány vagy munkáltatói igazolás bemutatását kérheti a biztosító. Amennyiben a szerződő nem társasági dolgozó, akkor a szorzó szám 1.
 • Több jármű pótdíj A szorzót minden olyan esetben alkalmazni kell, ha a szerződő az ajánlattétel időpontjában a GB Zrt.- nél már legalább 7 db GFB szerződéssel rendelkező jogi személy. Ebben az esetben a szerződő 8. járműre vonatkozó ajánlatától kezdve a több jármű szorzót alkalmazni kell. Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, a szorzószám 1.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

LLilla 2021-10-11

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 9 pont"8.5

SSándor 2021-10-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

DDr. 2021-09-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

KKrisztina 2021-09-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 9 pont"8.5

LLászló 2021-09-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 498

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY