Biztosítások összehasonlítása:

Genertel kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.2Ügyfélszolgálat: 8.3
Kárrendezés: 8.1

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévGENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
Ügyfélszolgálat telefon06-1-288-0000
Ügyfélszolgálat e-mailgenertel@genertel.hu
DirektbiztosítóA direktbiztosítás lényege, hogy az értékesítés és ügyfélszolgálat direkt csatornákon (web, telefon, sms) keresztül történik.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK
Assistance biztosításKözúti baleset, műszaki meghibásodás vagy önhiba esetén: információszolgáltatás, közúti segélyszolgálat, autómentés, autómegőrzés.
Lopáscasco biztosításLezárt, megfelelően működtetett biztonságtechnikai berendezésekkel ellátott gépjármű ellopása, elrablása esetén térít a biztosító.
Kerékpár biztosításBiztosító fedezi a károkat, amennyiben a biztosított kerékpározás során személysérülést, dologi vagy vagyoni kárt okoz.
Minicasco extra biztosításKizárólag gépjárművek ütközéséből eredő kár esetén téríti a biztosító a biztosított járműben keletkezett károkat vétkesség esetén.
Bennülők balesetbiztosításaA biztosítottak (a jármű vezetője és utasai) balesetből eredő (1 éven belüli) halála esetén térít a biztosító.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Együttkötési kedvezmény Együttkötési kedvezmény 8%
  Együttkötési kedvezményre a szerződő a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  – ugyanerre a gépjárműre a szerződő rendelkezik társaságunknál teljes körű casco biztosítási szerződéssel, vagy annak megkötésére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés hatálybalépésének napjáig ajánlatot tesz.
  A jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az Együttkötési kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  – ugyanerre a gépjárműre a szerződő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés biztosítási évfordulóján rendelkezik társaságunknál teljes körű casco biztosítási szerződéssel vagy annak megkötésére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójáig ajánlatot tesz, vagy
  – a szerződés a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van érvényben.
  Az Együttkötési kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0,92.
 • E-kommunikációs kedvezmény E-kommunikációs kedvezmény
  E-kommunikációs kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – megadja(ta) e-mail címét és a telefonszámát, továbbá a biztosítási ajánlat vagy a létrejövő/fennálló biztosítási szerződés elektronikus kommunikációs záradékot (EKZ) vagy az annak alkalmazására vonatkozó hivatkozást(tartalmaz, vagy)
  – a szerződő megadja(ta) e-mail címét és hozzájárult, hogy a biztosító az értesítéseit részére elektronikus úton küldje meg.
  Az E-kommunikációs kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0,95
 • Generali csoport kedvezmény Generali csoport kedvezmény 5%
  Generali csoport kedvezményre a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél érvényes biztosítási szerződéssel, vagy a szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél az aktuális vagy azt megelőző naptári év során rendelkezik/rendelkezett bármilyen biztosítási(szerződéssel, és)
  – a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és
  – a másik szerződés kötvényszámát a biztosítási ajánlattétel vagy szerződéskötés során megadta.
  A jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Generali csoport kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a szerződés a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban, vagy
  – rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél érvényes biztosítási szerződéssel, vagy a szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél az aktuális vagy azt megelőző naptári év során rendelkezik/rendelkezett bármilyen biztosítási szerződéssel, és
  – a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és
  – a kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát az évfordulót megelőzően a biztosítónak bejelenti.
  A Generali csoport kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0,95.
 • Több gépjármű pótdíj Több gépjármű pótdíj
  A jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a több gépjármű pótdíjjal növelten kell megállapítani, amennyiben – a szerződő nem természetes személy és – az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában a szerződő által a társaságunknál biztosítani kívánt és már biztosított gépjárművek együttes darabszáma a négyet meghaladja, és – az ezen gépjárművek tekintetében már létrejött vagy a már megtett ajánlatok alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések határozatlan idejűek. A több gépjármű pótdíj esetében alkalmazandó szorzószám: 3
 • Többszerződéses ügyfél kedvezmény Többszerződéses ügyfélkedvezmény 5%
  Többszerződéses ügyfélkedvezményre a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi vagy motorkerékpár és
  – a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában már rendelkezik társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel és
  – az új ajánlat vagy szerződés a már fennálló szerződéssel biztosított gépjárműtől különböző további gépjármű biztosítására irányul és
  – a szerződő korábbi szerződését is személygépkocsira vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vagy motorkerékpárra kötötte.
  A jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Többszerződéses ügyfélkedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben
  – a szerződés a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban, vagy
  – a kedvezmény alkalmazásának feltételei időközben megvalósultak.
  A Többszerződéses ügyfélkedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0,95.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

LLászló 2021-10-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont"7.0

AAnikó 2021-10-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

NNemadtamegakeresztnevét 2021-10-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

JJÁNOS 2021-10-11

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

FFerencné 2021-10-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 559

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY