Biztosítások összehasonlítása:

Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.3Ügyfélszolgálat: 8.3
Kárrendezés: 8.2

Csomagok

CsomagokNormál
Alapadatok
NévALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.
Székhely 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ügyfélszolgálat telefon06-40-421-421
Ügyfélszolgálat e-mailugyfelszolgalat@allianz.hu
Kedvezmények
Együttkötési kedvezményA 20%-os kedvezmény, ha a szerződővel azonos lakcímmel rendelkező személy új lakásbiztosítást vagy casco biztosítást köt.
Kiegészítő biztosítások
Assistance szolgáltatásSzállás-, utazás, taxi- és csereautó költségének térítése +üzemanyag probléma, defekt, jármű kulcsával kapcsolatos problémák estén
Kötelező Plusz biztosításVétlen ügyfél számára téríti a gépjárműben keletkezett kárt. Külföldi baleset esetén jogi segítségnyújtás, költségviselési szolgáltatás.
Bázis casco biztosításLopás és elemi kár kockázatokra köthető (természeti kár, tűz és robbanáskár, gépjármű vagy alkatrészeinek ellopása, elrablása)
Törés casco biztosításHa a biztosított másik gépjárműnek ütközve kárt okoz, a biztosító megtéríti a saját gépjárműben keletkezett töréskárt, totalkárt.
Életbiztosítási szolgáltatásSzerződő életbiztosításán túl baleset-biztosítási fedezetet is nyújt az utasoknak és a vezetőnek, bárhol, bármikor bekövetkezett kár esetén.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • E-GFB kedvezmény Az e-GFB speciális feltételei, amelyeknek együttesen kell fennállniuk, amennyiben a szerződő e-GFB szerződést köt, vagy legkésőbb szerződésének biztosítási évfordulójáig e-GFB szerződésre módosítja meglévő szerződését:
  • kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre köthető;
  • díjfizetési módja bankkártyás (online), lehívásos (csoportos beszedési megbízás), átutalásos, csekkes vagy Díjnetes díjfizetésű lehet;
  • e-mail cím és mobiltelefonszám megadása kötelező, amellyel a szerződő vállalja, hogy a biztosítóval elektronikus úton tartja a kapcsolatot, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a biztosítási szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket (ideértve különösen a zöldkártyát, fizetési felszólítót, díjértesítőt, törlésértesítést, a csekket tartalmazó küldemények kivételével), nyilatkozatokat elektronikus úton küldje el a szerződő részére (EMA záradék);
  • a szerződő elfogadja az Ügyfélportál szerződési feltételeit.
 • Együttkötési kedvezmény Együttkötési kedvezmény: 5%
  A kedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó:
  • a szerződő a gfb szerződés 2018-ban kezdődő biztosítási időszakának kezdetén rendelkezik az Allianz Hungária Zrt.-nél érvényes Allianz Online Otthonbiztosítás (kivéve Allianz Online Otthonbiztosítás Light és Alapcsomag) vagy Allianz Otthonbiztosítás Plusz vagy Allianz otthonbiztosítás vagy a gfb szerződésben biztosított járműre teljes körű (elemi-,lopás- és töréskár biztosítási fedezetet együttesen tartalmazó) Allianz Casco vagy teljes körű (elemi-, lopás- és töréskár biztosítási fedezetet együttesen tartalmazó) 252-es módozatú Casco biztosítási szerződéssel;
  • amennyiben a lakás- illetve casco szerződéskötés a gfb szerződés 2018-ban kezdődő biztosítási időszakának kezdőnapját megelőző 60 napon belül történik, a kedvezmény csak olyan lakás- illetve casco szerződéskötések alapján alkalmazandó, amellyel kapcsolatban a kockázatviselési helyre illetve a szerződéssel biztosított járműre a lakás- illetve casco biztosítás ajánlattételének időpontjában nincs az Allianz Hungária Zrt.-nél élő lakás- illetve casco biztosítás;
  • a kedvezmény gfb szerződésenként kizárólag egy lakás- vagy casco biztosítás alapján alkalmazható, a kedvezmény nem többszörözhető;
  • ugyanazon lakás- vagy casco biztosítás alapján csak egy gfb szerződésen alkalmazható a kedvezmény;
  • a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán személygépkocsira alkalmazandó.
 • E-kommunikációs kedvezmény A kedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó:
  • a kedvezmény kizárólag határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán gépjárművekre alkalmazandó;
  • díjfizetési módja bankkártyás (online), lehívásos (csoportos beszedési megbízás), átutalásos, csekkes vagy Díjnetes díjfizetésű lehet;
  • a szerződő a szerződéskötéskor vagy meglévő szerződés esetében legkésőbb szerződésének biztosítási évfordulójáig megadja/megadta e-mail címét, vagy e-mail címét és mobiltelefonszámát,és vállalja/vállalta, hogy a biztosítóval elektronikus úton tartja a kapcsolatot és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a biztosítási szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket (ideértve különösen a zöldkártyát, fizetési felszólítót, díjértesítőt, törlésértesítést, a csekket tartalmazó küldemények kivételével), nyilatkozatokat elektronikus úton küldje el a szerződő részére (EMA záradék).
 • Több jármű pótdíj A pótdíj határozatlan idejű, nem flotta, nem veterán 12000 kg össztömeg feletti tehergépkocsira, 42 férőhely feletti autóbuszra, közúti vontatóra és 10000 kg össztömeg feletti, nem lassú jármű vontatta pótkocsira, félpótkocsira alkalmazandó, ha a szerződő az előzőekben felsorolt járműkategóriák bármelyikéből vagy ezekből összesen 5-nél több járművet tart üzemben Magyarországon.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

MMária 2021-10-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 10 pont"9.5

KKatalin 2021-10-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont"9.5

IIldikó 2021-10-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

NNemadtamegakeresztnevét 2021-10-12

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ÉÉva 2021-10-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont"5.0

Összesen: 1142

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY