Biztosítások összehasonlítása:

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás

8.9Ügyfélszolgálat: 9.0
Kárrendezés: 8.9
aktív

Csomagok

CsomagokExtraMaxPlusz
Fedezetek
Kötelező biztosítás
Jogi segítségnyújtásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Assistance (Alap)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Balesetbiztosítás (Alap)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Elemi kárA csomag részeA csomag részeA csomag része
Tűz- és robbanáskárA csomag részeA csomag részeA csomag része
Állattal való ütközésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Assistance (Bővített)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Balesetbiztosítás (Bővített)A csomag részeA csomag részeA csomag része
LopáskárA csomag részeA csomag részeNem része a csomagnak
ÜvegkárA csomag részeA csomag részeNem része a csomagnak
RongálásA csomag részeA csomag részeNem része a csomagnak
TöréskárNem része a csomagnakA csomag részeNem része a csomagnak
Vételár biztosításNem része a csomagnakA csomag részeNem része a csomagnak
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Kizárások/MentesülésekA casco, jogi segítségnyújtás és assistance fedezetek nem terjednek ki:
  • a sugárzó, valamint toxikus, vagy veszélyes biológiai vagy vegyi anyagok és termékek hatására, vagy károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében, illetve atom, biológiai vagy vegyi fegyverek használatára közvetlenül visszavezethető okból keletkező károk
  • háborús, polgárháborús, vagy harci eseményekkel, belső zavargásokkal, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, valamint terrorcselekményekkel, terrorizmus miatti megelőző intézkedésekkel közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben
  • a motortérben, utastérben található berendezésekben, alkatrészekben rágcsálók (pl. egér, patkány), illetve ragadozók (pl. nyest, menyét) által okozott károk (pl. a vezetékek elrágása)
  • a hűtőfolyadék megfagyása miatti károsodás
  • gépjárműversenyen vagy más, közönségszórakoztatást szolgáló rendezvényen, valamint az ezekre való felkészülés során bekövetkező károkra
  • a gépjárműnek a biztosított, illetőleg a szerződő által vagy hozzájárulásával szándékos bűncselekményhez történő felhasználása során, vagy a szerződő, a biztosított, illetve hozzátartozójuk, vagy az ő megbízásukból, engedélyükkel a gépjárművet vezető személy hatósági intézkedés előli menekülés közben keletkezett sérülésre
  • a motor által beszívott víz miatti károsodásra
  • hatósági engedélyhez kötött – de engedély nélkül végzett – átalakítással összefüggésben keletkezett károkra.
  A casco fedezetek nem terjednek ki az alábbi károkra, költségekre:
  • alkatrészek, tartozékok nem biztosítási esemény miatti károsodása, pl. kopás, anyagfáradás, ablaktörlő által okozott karcolódás
  • a gumiabroncs légvesztése, futófelületének leválása, szétrobbanása vagy rendellenes kopása miatt keletkezett károsodás a gépjármű ütközése nélkül, ideértve a vészfékezés miatti kopást is
  • a gépjárműtől elkülönítetten, pl. garázsban, műhelyben, lakásban tárolt alkatrészek, tartozékok, kivéve az elkülönítetten tárolt kulcsokat, indítókártyákat és a riasztó- vagy lopásgátló berendezés működtetéséhez szükséges eszközöket
  • a rakomány szállításához használt tartozékok, eszközök, pl. tetőcsomagtartó, tetőbox, kötöző- és rögzítőelemek, vázszerkezetre nem feszített alkalmi ponyva, háló vagy árnyékoló takarás, kerékpártartó
  • a gépjárműben keletkezett értékcsökkenést
  • a forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezésének költségeit

  A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos magatartása miatt következett be.

  Jogi segítségnyújtás esetén a fedezet nem terjed ki:

  • arra az esetre, ha a gépjármű nem rendelkezett érvényes forgalmi engedéllyel, nem látták el érvényes rendszámmal, vagy nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával
  • arra az esetre, ha a gépjárművezető biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztekor alkohol, bódultságot okozó egyéb szer vagy vezetési képességet befolyásoló gyógyszerek által befolyásolt állapotban volt, vagy ha a biztosított a közlekedési baleset bekövetkezte után nem teljesítette jogszabályban előírt bejelentési és segítségnyújtási kötelezettségét
  • a biztosítóval szembeni peres és peren kívüli ügyekre
  • a személyi sérüléssel összefüggésben keletkezett gépjárműkárra

  Asisstance szolgáltatás esetén a fedezet nem terjed ki:

  • a gépjármű kulcsának vagy a gépjármű nyitásához vagy indításához elengedhetetlen eszköz pótlásának vagy vásárlásának költségeire
  • új abroncsok vagy biztonsági övek beszerzési költségeire
  • amelyek a vezető öncsonkításával vagy öngyilkosságával vagy ezek kísérletével összefüggésbe hozhatók
  • parkolási díjakat, büntetéseket, csekkeket és költségeket, kivéve akkor, ha az adott parkolóba a biztosító szállította a gépjárművet autómentés szolgáltatásunk keretében
  • a gépjármű javításához alkalmazott anyagokat és alkatrészeket, szervizben történő helyreállítás és diagnosztika költségeire
  • a gépjármű rakománya, illetve a gépjárművel szállított tárgyak által okozott költségekre
  Közlekedési baleset esetén a fedezet nem terjed ki a biztosítottnak a gépjárműbe való be- és a gépjárműből való kiszállás alatt, valamint a gépjármű parkolása közben bekövetkezett maradandó egészségkárosodása vagy halála nem biztosítási eseményre.Az elemi károk köréből kizártak az alábbi kockázatok:
  • a gépjármű környezetszennyezés vagy környezeti ártalom által okozott állagromlásából eredő kár
  • a gépjármű bármely nyílászáró elemének nyitott, le- illetve kiszerelt állapotával összefüggésben a gépjárműben bekövetkező elemi kár
  • túlfeszültség miatti kár
  Tűz- és robbanáskár esetén nem téríti a biztosító a gépjármű nem rendeltetésszerű használatából vagy karbantartásából, illetve a gyártó előírásainak nem megfelelő használatból eredő károkat, a gyúlékony anyag nem megfelelő vagy engedély nélküli szállítása miatti károkat, továbbá, ha a tűz vagy robbanás a gépjármű átalakítására vagy módosítására vezethető vissza.Állattal való ütközés esetén nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek az állattal való összeütközés nélkül következtek be, továbbá azokat a sérüléseket, amelyeket nem az állattal való ütközés okozott.Lopáskár esetén nem nyújt fedezetet a biztosító:
  • a gépjármű ellopására, ha a lopáskor a gépjárműben volt a törzskönyv
  • a rendőrségi feljelentés, jegyzőkönyv nélkül bejelentett lopáskárra
  A vételár biztosításra nem nyújt fedezetet a biztosító, ha a személygépjármű forgalomba helyezésének éve legalább kettővel későbbi, mint a személygépjármű gyártási éve.
 • SzolgáltatásokJogi segítségnyújtás: Telefonos tanácsadást tartalmaz 0-24 óráig hívható vonalon, valamint szükség esetén ügyvéd ajánlást közlekedési balesetből eredő jogviták esetére.Elemi károk: A gépjármű természeti erők, pl. szélvihar, jégverés, földcsuszamlás, árvíz által okozott megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.Tűz, és robbanáskár: A gépjármű tűz vagy robbanás miatti megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.Állattal való ütközés: Állat elütéséből eredő károkra.Assistance szolgáltatás: Helyszíni műszaki segítségnyújtási szolgáltatásokat tartalmaz, pl. cseregépjármű, szállodai elhelyezés, hazautaztatás, baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.Közlekedési baleset: A vezető és az utasok által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál és/vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.Lopáskár: A gépjármű ellopása, önkényes elvétele, vagy annak tartozékai, alkatrészei ellopása esetén, továbbá a gépjárműben lévő vagyontárgyakra irányuló lopással, vagy mindezek megkísérlésével okozott károkra.Rongálás: A rongálásból eredő, azaz a biztosított gépjárműben idegen személy által okozott károkra nyújt fedezetet.Üvegkár: A szélvédőt és egyéb üveg felületeket ért károk, azaz repedések, törés esetén a javításra vagy cserére.Töréskár: A biztosított gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerűen keletkezett sérülésekre.Vételár biztosítás: A személygépjármű totálkára esetén az újkori érték alapulvételével nyújtunk szolgáltatást a gépjármű 12 hónapos koráig. 3,5 tonna alatti tehergépkocsi esetén nem vehető igénybe.
Kizárások

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

GGUSZTÁV 2022-12-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont"9.5

KKároly 2022-12-02

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

ÉÉva 2022-11-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont"5.0

GGábor 2022-11-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 5pont - Kárrendezés: 5 pont"5.0

VValéria 2022-11-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: pont"4.0

Összesen: 207

Hasonló termékek

KÖBE Lendület TOP Casco8.8

A Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú, nem életbiztosítója.

érdekel

Generali Komplett Casco8.7

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY